Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

1) Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
 
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť MinioS., S.r.o. so sídlom Tomášikova 1201/10, 05001 Revúca, Slovenská republika, (ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky www.minios.cz, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou av súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)
 
2) Spracovanie osobných údajov
 
Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovanie osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.
 
Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:
 
Registračný formulár oslovenie, meno, priezvisko, email Objednávkový formulár oslovenie, meno, priezvisko, email, adresa, psč, mesto, Štát, telefónne číslo alebo mobilné číslo Kontaktný formulár meno, priezvisko, email Newsletter emailová adresa Návšteva stránok IP adresa, cookies
 
Ako využívame Vaše osobné údaje:
 
Spravovať osobný účet žiadateľa Správa a stav vašich objednávok, faktúr, dobropisov, reklamácií, vráteného tovaru Zasielanie informácií o stave objednávok Zaslať obchodné oznámenia o novinkách, zľavách, akciách a zaujímavostiach na našich stránkach Zasielanie dotazníkov spokojnosti Vytvárať štatistiky, pre poskytnutie adekvátneho tovaru Informácie o zľavách a akciách
 
3) Zdieľanie osobných údajov
 
Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdieľať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať. Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:
 
Slovenská pošta, as, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 GLS General Logistics Systems sro, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942 Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia , ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
 
4) Zabezpečenie osobných údajov
 
Vykonali sme vhodné technické a organizačné zabezpečenie na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority.
 
To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.
 
5) Doba spracovania osobných údajov
 
Najdlhšia doba spracovania osobných údajov
 
Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzidotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.
 
Iná doba spracovania osobných údajov
 
Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedené vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.
 
 
 
 
6) Cookies a ďalšie technológie sledovania
 
Čo je to cookie? Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: Počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú web pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkciu vôbec možných.
 
Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú sa zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhší čas. Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenia prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete aj užitočné informácie o cookies a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.
Upozorňujeme však že blokovaním alebo vymazaním cookies používaných na našej webstránke nebudete mať prístup ku dôležitým funkciám, ako prihlasovanie, odhlasovanie a žiadaní o prácu. Tiež používame nasledujúce služby tretích strán, ktoré môžu ukladať cookies na vaše zariadenie počas návštevy našej webstránky:
 
instagram
 
7) Uplatnenie práv dotknutých osôb
 
Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje. Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch ustanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, pre ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bráni zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné oprávnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.
 
Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR ), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR),
 
a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto „Zásady spracovania osobných údajov“
 
8) Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov
 
Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám.Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.