Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
 
Internetového obchodu https://www.minios.sk
 
Všeobecné ustanovenia
 
1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení / ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ /, zákona č.102 / 2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Zb. o elektronickom obchode v platnom znení.
 
1.2 Predávajúcim je spoločnosť MinioS., S.r.o., Tomášikova 1201/10, Revúca 050 01, Slovenská republika, IČO: 47 492 317Email: info@minios.sktel.č.: +421 917 277 395 (ďalej len „predávajúci“).
 
1.3 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaný práv z vád veci (tovar) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho https://www.minios.sk
 
1.4 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetové stránky Predávajúceho a dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je tiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu. Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim. Právne vzťahy vyplývajúce z výkonu práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa riadi podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 
1.5 Spotrebiteľom je každý Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke predávajúceho nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 
odkazy
 
2.1 Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.
 
III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)
 
3.1 Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej kvality, množstva a bez vád (faktických, právnych).
 
3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pokiaľ nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 
3.3 Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred prevzatím prezrieť.
 
3.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
 
– použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,
 
– cudzími látkami a tekutinami vniknutými do výrobku,
 
– neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),
 
– skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo teplotného rozsahu,
 
-skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
 
3.5 Ak predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcim či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takého daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.
 
3.6 Ak predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, že má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť bez nároku na nový dar. Pokiaľ kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, tj aj tovar prijatý ako dar. Nemožno odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku, vrátane darovacej zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 
Záručná doba
 
4.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Toto je zo zákona nie je na tom nič také. Záručnej doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Pokiaľ má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 
4.2 Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lhůty.4.3 Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Túto dobu môžeš resp. nemusíš dať je to na tebe, nakoľko Obchodný zákonník neupravuje záručnú dobu Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto Reklamačného poriadku.
4.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 
4.5 Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 
4.6 Ak dôjde k výmene časti nové veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje, na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 
4.7 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, uplatnená v záručnej dobe.
 
Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)
 
5.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovaný veci na adresu: MinioS., Sro, Tomášikova 1201/10, Revúca 050 01, slovenské republikaEmail: info@minios.sktel.č.: +421 917 277 395 Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti, alebo v sídle spoločnosti, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenskú pošta ai ..
 
Pri reklamácii treba doložiť záručný list, pokiaľ bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci popísať vadu a uviesť ako sa chyba prejavuje.
 
5.1.1 V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode / napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list /, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
 
5.1.2 Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar neposielajte formou dobierky, ktorá nebude z našej strany prevzatá.
 
5.1.3 Počas doby prevádzky predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenou prijímať a vybavovať reklamácie.
 
5.2 Po prevzatí reklamovanej veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia vážne okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 
5.3 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná čiastka za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 
5.4 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady spojené s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 
5.5 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
5.6 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovaru a služieb.
 
5.7 Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 5.4 tohto článku:
 
Odborné posúdenie musí obsahovať:
 
 
 
 
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) opis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 
5.8 O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je predávajúci povinný informovať Spotrebiteľské a to vhodnou a preukázateľnou formou / písomne ​​/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.9 Za ukončení reklamačného konania / reklamácie / sa považuje jej vybavenia. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
 
5.10 Reklamovaný tovar Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.
 
Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady
 
6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
6.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
6.3 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
Záverečné ustanovenia
 
7.1 Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode predávajúceho dňa 01.02.2018
 
7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.
 
V Revúcej dňa 01.02.2018