Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
 
Internetového obchodu https://www.minios.cz
 
Úvodné ustanovenia a Definície
 
1.Těmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou obchodné meno: MinioS., S.r.o.
sídlo: Tomášikova 1201/10, Revúca 050 01, slovenské republikaZapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo 25574 / S
IČO: 47 492 317 DIČ: 2023927235IČ DPH: SK2023927235Číslo účtu: SK8509000000005050894009
Konateľ: Mgr. Miroslav Slamčík – v mene spoločnosti koná samostatne
(Ďalej tiež „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho. 1.1.Kontakt na predávajúceho je: MinioS., Sro, Tomášikova 1201/10, Revúca 050 01, slovenské republikaEmail: info @ minios.sktel.č.: +421 917 277 395
 
2. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom https://www.minios.sk (ďalej aj „Internetový obchod“).
 
3. Dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je predávajúci.
 
4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
 
4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 
5. produk sú výrobky alebo služby, ktoré sú určené na predaj a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.
 
Príslušným orgánom vykonávajúce dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
 
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
 
slovenská republika
tel. č.: 048/412 46 93
 
e-mail: bb@soi.sk
 
7. V prípade akýchkoľvek sťažností alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: info@minios.sk Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľov rovnakou formou, akú spotrebiteľ sťažnosť alebo podnet Predávajúcemu doručil.
 
 
 
Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 
2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá a následne Predávajúci informuje Kupujúceho o zadanie objednávky na odoslanie.
 
3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 
4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.
 
Kúpna cena a platobné podmienky
 
1. Cena tovaru a služieb objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý výrobok a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 
2. Základná platidlom je mena euro.
 
3. Kúpna cena tovaru a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedenej kúpnej ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné ani iné náklady spojené s dodaním produktov.
 
spôsoby platby
 
 
Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
 
1.1 platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
 
1.2 platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay
 
1.4 platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude dodanie po prijatí finančných prostriedkov na náš účet.
 
dodanie produktov
 
1. Tovar dodaný je zvyčajne expedovaný do 24 hodín odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade ak ste si zvolili ako spôsob platby, platbu vopred na účet predávajúceho, tovar zvyčajne expedujeme do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade ak tovar nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie tovaru, predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim. V prípade ak je zvolený spôsob platby vopred na bankový účet predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay tovaru predávajúci expeduje do 15 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
1.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.
 
2. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, pokiaľ sa strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 
2.1 Predávajúci v zmysle čl. V bod 2 vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akú platil Kupujúci. Zmena formy vrátenie kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.
 
3. miesto dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 
4. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne ​​splnomocnené osobe k prevzatiu produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 
5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne ​​splnomocnené osobe k prevzatiu produktu).
 
6. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 
prevzatie produktu
 
1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúci jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej osoby.
 
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom doručenia tovaru alebo služby.
 
2.1 Kupujúci má právo neprevziať dodanú vec od dopravcu ak je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:
 
a) dodanie veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iné alebo poškodené veci),
b) dodanie veci v poškodenom obale alebo,
c) dodanie veci bez príslušných dokladov.
 
2.2 Ak sa dodávka veci kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 
2.3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť dodaný tovar alebo službu riadne a včas.
 
Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu.
 
 
 
Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerované faktúre alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vyplňovaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Prepravné náklady nie sú účtované v prípade prevzatia tovaru osobne v sídle prodávajícího.2. Spôsob dopravy a cena za dopravu objednaných produktů.2.1 Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty – 1,15 Eur s DPH
 
2.2 Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby GLS – 4,50 Eur s DPH.
 
Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia důvodu1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zák. č. 102/2014 Zb. Ak splnil predávajúci tieto informačné povinnosti dodatočne, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od začiatku plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
2. Spotrebiteľ je potrebný, keď toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty Predávajúcemu alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: MinioS., Sro, Tomášikova 1201 / 10, Revúca 050 01, Slovenská republika. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar predaný k preprave najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Zb.).
 1. 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (napr. E-mail). Uplatnenie odstúpenie od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formuláre na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúci jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípadne i číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
   
  4. Odstúpením od zmluvy sú si strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzanie potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, že nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzanie potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. Tovar bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenie vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitia tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu. Môžete využiť formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutie na internetovej stránke predávajúceho.
   
  6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102 / 2014 CFU, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z, a ak odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Zz
   
  7. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Zz, ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
   
  8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
   
  9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzatý. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
   
  10. Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na tovar a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z ..
   
   
   
  Konkrétne najmä:
   
  -Tovar vyhotovené na objednávku či na zákazku (tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
   
  -Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
   
  -Tovar uzavreté v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodná bielizeň, sterilné balenie a pod.),
   
  -rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
   
  -noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),
   
  -tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
   
  -predaj tovaru alebo poskytnutej služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré sa môže vyskytnúť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   
  -predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
-preprava tovar, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 
-vykonávání naliehavých opráv alebo údržby, o ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru iných ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, aby boli uzatvorené počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovar vopred neobjednal),
 
-poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutia služby,
 
-predaj alkoholických nápojov, ktorých cena sa dohodla v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 
12.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi prostriedky rovnakou formou, akou je od Spotrebiteľa dostal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.
 
 
Ochrana osobných údajov
 
1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovanie Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručenie objednaného tovar, zasielanie informácií o činnosti Predávajúceho (i elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, alebo v prípadoch, ktoré sú v súlade so zákonom napríklad v prípade vyžiadanie orgány štátnej správy).
 
3. Predávajúci od kupujúceho získava tieto údaje potrebné k riadnemu doručenia tovaru:
 
3.1. Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail
 
3.2. Právnická osoba: názov subjektu, IČO, DIČ, DIČ, sídlo spoločnosti
 
4. osobu údaje na marketingové účely v rozsahu. Fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mail. Právnická osoba: Obchodné meno, sídlo, email, sú poskytnuté a uchovávané na dobu štyroch rokov.
 
5. V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá tiež používa cookies.
 
6. Kupujúci udeľuje súhlas na zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to akýmkoľvek spôsobom ústne, písomne, aj prostredníctvom elektronických prostriedkoch, odporúčame spotrebiteľovi aby svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolal zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@minios.sk
 
7.1 Ochrana osobných údajov a používanie cookies – Čo je to súbor cookie?
 
V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.
 
V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.
 
Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.
 
Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity používateľa keď používateľ otvorí okno prehliadača a skončí pri zatvorení okna prehliadača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehliadača sa všetky relačná cookies vymažú.
Čo sú súbory cookie?
 
Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prezeraní. Vďaka tomuto súboru si web na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia zobrazovania), takže je pri ďalšej návšteve lokality alebo prehľadávať jej jednotlivých stránok nemusíte znova uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
 
 
Náš Internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:
vaše preferencie zobrazenie, napríklad nastavenie kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa znova zobrazovať);
skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej stránke.
remarketing
 
Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymné zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si prezreli.
 
Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne nutné pre správne fungovanie webu, ale poskytne vám to lepší užívateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takom prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webu nebudú fungovať tak, ako by mali.
 
Informácie ukladané v súboroch cookie sa nevzťahujú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra dát je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.
Používame aj iné súbory cookie?
 
Niektoré z našich stránok alebo podlokalita môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takom prípade budú na predmetné stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.
Ako kontrolovať súbory cookie
 
Súbory cookie môžete kontrolovať a / alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti viď na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takom prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 
Alternatívne riešenie sporov
 
V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Zz o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ao zmene niektorých zákonov. Príslušným orgánom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http: // ec. europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www .mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Zz o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene niektorých zákonov.
 
 
 
 
 
 
Záverečné ustanovenia
 
 
1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzavretí kúpnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 
2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40 / 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa.
 
3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený v Internetovom obchode predávajúceho
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 01.02.2018
 
V Revúcej dňa 01.02.2018