Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky
Internetového obchodu https://www.minios.cz
Úvodní ustanovení a Definice
1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností obchodní jméno: MinioS., S.r.o.
sídlo: Tomášikova 1201/10, Revúca 050 01, Česká republikaZapsaná v rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka číslo 25574 / S
IČO: 47 492 317 DIČ: 2023927235IČ DPH: SK2023927235 Číslo účtu: SK8509000000005050894009
Jednatel: Mgr. Miroslav Slamčík – jménem společnosti jedná samostatně
(Dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího. 1.1.Kontakt na prodávajícího je: MinioS., Sro, Tomášikova 1201/10, Revúca 050 01, česká republikaEmail: info @ minios.sktel.č.: +421 917 277 395
2. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému jehož prostřednictvím provozuje internetový obchod na doméně s názvem https://www.minios.sk (dále také „Internetový obchod“).
3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je prodávající.
4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, a která obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky.
4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
5. produkty jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a jsou také zveřejněny v internetovém obchodě prodávajícího.
Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:
Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika
tel.: 048/412 46 93
E-mail: bb@soi.sk
7. V případě jakýchkoli stížností nebo podnětů se může kupující obrátit také přímo na prodávajícího, přičemž doporučujeme kupujícím, aby pro zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili e-mailovou adresu prodávajícího: info@minios.sk. Případná stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právními předpisy Slovenské republiky. O jejím vyřízení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel doručil stížnost nebo reklamaci prodávajícímu.
Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy
1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka výrobků učiněná prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v internetovém obchodě prodávajícího. V případě platby výrobků před jejich dodáním kupujícímu se kupní cena považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.
2. K přijetí objednávky výrobků prodávajícím, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) o přijetí objednávky, kterým prodávající informuje kupujícího, že objednávka výrobků byla přijata, a následně prodávající informuje kupujícího o objednávce, která má být podána k odeslání.
3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.
4. Kupní smlouvu lze ukončit také dohodou stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
Kupní cena a platební podmínky
1. Cena zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena u každého produktu zvlášť a je platná v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím.
2. Základní měnou je euro.
3. Kupní cena zboží a služeb je uvedena včetně DPH a je zřetelně uvedena v internetovém obchodě. Odesláním objednávky kupující akceptuje uvedenou kupní cenu. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na balení a přepravu ani jiné náklady spojené s dodáním výrobků.
platební metody
Za zboží a služby v internetovém obchodě prodávajícího můžete platit následujícími způsoby:
1.1 platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zboží)
1.2 platba kartou prostřednictvím platební brány GoPay
1.4 platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude dodáno po obdržení finančních prostředků na náš účet.
dodávka produktů
1. Dodané zboží je obvykle odesláno do 24 hodin od data uzavření kupní smlouvy. Pokud jste si jako způsob platby zvolili platbu předem na účet prodávajícího, odesíláme zboží obvykle do dvou pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud se zboží nenachází ve skladu prodávajícího nebo pokud nastaly jiné objektivní skutečnosti bránící dodání zboží, zavazuje se prodávající odeslat zboží nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud je zvolen způsob platby předem na bankovní účet prodávajícího nebo prostřednictvím platební brány GoPay, prodávající odešle zboží do 15 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
1.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu výrobky v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady vztahujícími se k objednávce a dalšími případnými doklady typickými pro výrobky nebo služby.
2. Nemůže-li prodávající dodat kupujícímu objednaný výrobek, přestože byla uzavřena kupní smlouva, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za výrobek, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká vrácením zaplacené kupní ceny.
2.1 Prodávající v souladu s čl. V bodě 2 vrátí kupující zaplacenou kupní cenu ve stejné formě, v jaké ji zaplatil. Změna formy vrácení kupní ceny je možná pouze se souhlasem kupujícího.
3. místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
4. Prodávající dodá výrobek vlastními prostředky do rukou kupujícího (nebo osobě písemně pověřené kupujícím k převzetí výrobku), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a spedičních společností).
5. Dodání výrobku se provádí jeho předáním kupujícímu (nebo osobě písemně pověřené kupujícím k převzetí výrobku).
6. Prodávající může kupujícímu zaslat zboží, které je ihned k dispozici, a zbývající část objednávky dodat dodatečně v zákonné lhůtě, avšak s tím, že kupujícímu nebude účtováno žádné další poštovné, kromě toho, které bylo součástí objednávky.
stahování produktů
1. Nebezpečí škody na výrobku a odpovědnost za škodu na výrobku přechází na kupujícího okamžikem převzetí výrobku bez ohledu na to, zda kupující výrobek převezme osobně nebo prostřednictvím oprávněné osoby.
2. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží nebo služby.
2.1 Kupující má právo nepřevzít dodaný předmět od dopravce, pokud je dodaný předmět jiného druhu nebo v případech:
a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
(b) dodání položky v poškozeném obalu nebo,
(c) dodání položky bez příslušných dokladů.
2.2 Pokud je dodání předmětu kupujícímu podle bodu 2.2 písm. a). a) bodu 2.1 tohoto článku má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc dodal v souladu s podmínkami sjednanými v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud to není možné, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
2.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží nebo služby řádně a včas.
Nákladní doprava – způsoby přepravy výrobků a cena za jejich přepravu.
Náklady prodávajícího na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně výrobku. Ty budou vyčísleny v automaticky generované faktuře nebo v cenové nabídce zaslané e-mailem, případně budou uvedeny při vyplňování objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího a kupující se je zavazuje uhradit spolu s kupní cenou. Náklady na dopravu se neúčtují v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího.2. Způsob doručení a cena za doručení objednaných produktů.2.1 Cena za doručení prostřednictvím Slovenské pošty – 1,15 Eur s DPH.
2.2 Cena za doručení kurýrní službou GLS – 4,50 Eur včetně DPH.
Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez udání důvodu1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 12 zákona. č. 102/2014 Sb. Pokud prodávající splnil tyto informační povinnosti dodatečně, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost, nejpozději však do 12 měsíců od počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající splnil informační povinnost. Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli oznámení o právu na odstoupení od smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od počátku běhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2. Pokud chce spotřebitel toto právo uplatnit, je povinen odstoupení od kupní smlouvy oznámit prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty nebo odstoupení doručit poštou na adresu prodávajícího nejpozději v poslední den lhůty, kterou je: MinioS., Sro, Tomášikova 1201 / 10, Revúca 050 01, Slovenská republika. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud prodávající navrhne osobní převzetí zboží nebo převzetí zboží prostřednictvím prodávajícím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží prodáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty (§ 10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.).
 1. 3. Odstoupení od kupní smlouvy může být prodávajícímu doručeno v listinné podobě nebo formou záznamu na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem). Odstoupení od smlouvy lze provést také prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Spotřebitel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy ústně, zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele, v němž projeví svou vůli od smlouvy odstoupit. Doporučujeme spotřebiteli, aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh zboží, od kterého odstupuje, své jméno a příjmení, adresu a případně číslo účtu, na který mu budou vráceny veškeré platby, které uhradil prodávajícímu z odstoupené smlouvy, pokud se rozhodne, že si přeje, aby mu byla platba za zboží zaslána na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký spotřebitel použil pro svou platbu.
  4. Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vzájemně uhradit poskytnuté služby. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku takového zacházení se zbožím, které přesahuje rámec zacházení nezbytného pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Pokud se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nutného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. zboží se poškodí), odpovídá spotřebitel prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za nakládání se zbožím nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, se považuje zejména použití zboží ve větším rozsahu, než je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Stejně tak budou oprávněné výdaje na uvedení výrobku do původního stavu považovány za snížení hodnoty zboží na prvním místě. Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Výše uvedený formulář je volně k dispozici k nahlédnutí a stažení na webových stránkách prodávajícího.
  6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb., nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle čl. 3 zákona č. 102/2014 Sb., a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, To neplatí, pokud se prodávající zavázal, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 lit. i). Zákon č. 102/2014 Zz
  7. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu čl. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Zz, jakož i náklady prokazatelně vynaložené na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
  8. Prodávající není povinen hradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání, které si spotřebitel zvolil, a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím.
  9. Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy na dobírku nebudou námi přijaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zboží doporučeně.
  10. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží a služby definované v čl. 6 litrů. (a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z ..
  Zejména:
  -Zboží vyrobené na zakázku nebo na míru (zboží vyrobené podle specifických požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele),
  -Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze (potraviny, zákusky, pečivo),
  -Zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen (spodní prádlo, sterilní obaly atd.),
  -rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových nahrávek, obrazových nahrávek, zvukově-obrazových nahrávek, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil),
  -noviny, časopisy a nebalené knihy (prodej periodik s výjimkou prodeje na základě smluv o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu),
  -tak se tomu říká. digitální stahování – poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
  -prodej zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  -prodej zboží, které může být po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
-přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, v rámci kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednaném čase nebo ve sjednané lhůtě,
-provedení neodkladné opravy nebo údržby, o jejíž provedení spotřebitel prodávajícího výslovně požádal (to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji zboží jiného než náhradních dílů nezbytných pro provedení opravy nebo údržby, které mají být uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal),
-poskytnutí služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile byla služba plně poskytnuta, a pokud byla služba plně poskytnuta,
-prodej alkoholických nápojů, jejichž cena je dohodnuta při uzavření smlouvy, k jejichž dodání může dojít nejdříve po 30 dnech a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit.
12. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky ve stejné podobě, v jaké je od spotřebitele obdržel. Změna formy vrácení peněz spotřebiteli je možná pouze se souhlasem spotřebitele.
Zásady ochrany osobních údajů
1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujícího výhradně za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené podle všeobecných obchodních podmínek, plnění svých závazků vůči kupujícímu, za účelem nabízení služeb a výrobků prodávajícího, zejména při vystavení faktury, kontaktování kupujícího v souvislosti s vyřízením jeho objednávky, dodání objednaného zboží, zasílání informací o činnosti prodávajícího (i elektronickými prostředky). Prodávající odpovídá za to, že osobní údaje kupujícího nebudou použity k jiným účelům, zejména nebudou poskytnuty třetím osobám (s výjimkou rozsahu nezbytného pro dodání zboží nebo v případech, které jsou v souladu se zákonem, například v případě žádosti státního orgánu).
3. Prodávající získá od kupujícího následující údaje nezbytné pro řádné dodání zboží:
3.1. Fyzická osoba: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování výrobků, telefonní číslo, e-mail.
3.2. Právnická osoba: název subjektu, registrační číslo, DIČ, daňové identifikační číslo, sídlo společnosti.
4. osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu. Fyzická osoba: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mail. Právnická osoba: Obchodní název, sídlo, e-mail, jsou poskytovány a uchovávány po dobu čtyř let.
5. V souladu se směrnicí EU o ochraně soukromí v elektronických komunikacích upozorňujeme, že tento obchod používá soubory cookie a další technologie za účelem zlepšení služeb zákazníkům. Naše webové stránky používají službu Google Analytics, která rovněž používá soubory cookie.
6. Kupující uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo souhlas kdykoli odvolat, a to jakýmkoli způsobem, ústně, písemně nebo elektronickými prostředky, doporučujeme spotřebiteli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu prodávajícího info@minios.sk.
7.1 Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie – Co je to soubor cookie?
V souvislosti se směrnicí EU o ochraně soukromí v elektronických komunikacích nabízíme stručné vysvětlení funkce souborů cookie. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Soubory cookie jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale také mu umožnit přístup k funkcím webu.
V zásadě dělíme soubory cookie na dva typy.
Trvalé soubory cookie – tyto soubory cookie zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která soubor cookie vytvořila.
Soubory cookie relace – tyto soubory cookie umožňují provozovateli webových stránek propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče, a ukončí je, když okno prohlížeče zavře. Soubory cookie relace se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny soubory cookie relace vymažou.
Co jsou to soubory cookie?
Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při jejím zobrazení. Pomocí tohoto souboru web po určitou dobu uchovává informace o vašich činnostech a preferencích (například přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazení), takže je při příští návštěvě webu nebo prohlížení jeho jednotlivých stránek nemusíte znovu zadávat.
Jak používáme soubory cookie?
Náš internetový obchod používá k ukládání souborů cookie:
předvolby zobrazení, například nastavení kontrastu barev nebo velikosti písma;
skutečnost, že jste již odpověděli na dotazník, který se zobrazí v samostatném okně (pop-up), prostřednictvím kterého můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude zobrazen znovu);
zda jste souhlasili s používáním souborů cookie na těchto webových stránkách.
remarketing
Některé podstránky, které jsou součástí našeho webu, také používají soubory cookie k anonymnímu shromažďování statistik o tom, jak jste se na ně dostali a která videa jste si prohlédli.
Povolení používání souborů cookie není nezbytně nutné pro správné fungování stránek, ale umožní vám lepší uživatelský komfort při práci s nimi. Soubory cookie můžete odstranit nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že některé funkce webových stránek nebudou fungovat tak, jak by měly.
Informace uložené v souborech cookie se netýkají vaší osobní identifikace a struktura dat je zcela pod naší kontrolou. Soubory cookie se nepoužívají k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto textu.
Používáme další soubory cookie?
Některé naše stránky nebo dílčí stránky mohou používat další nebo jiné soubory cookie než ty, které jsou uvedeny výše. V takovém případě budou podrobnosti o jejich použití uvedeny v samostatném oznámení o souborech cookie na dané stránce.
Jak ovládat soubory cookie
Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo mazat podle vlastního uvážení – podrobnosti najdete na webu aboutcookies.org. Všechny soubory cookie uložené v počítači můžete vymazat a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jejich ukládání zabránily. V takovém případě však možná budete muset při každé návštěvě webu ručně upravit některá nastavení a některé služby a funkce nemusí fungovat.
Alternativní řešení sporů
V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů. Příslušným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů ARS vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo ZDE; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí, zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http: // ec. europa.eu/ consumers/odr/, nebo přímo ZDE.Všechny další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním v internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy až do jejího ukončení.
2. Smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákona č. 634/1992 Sb. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele.
3. Smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplývat) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí reklamačního řádu, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v internetovém obchodě prodávajícího dne 01.02.2018.
V Revúca dne 01.02.2018